Trở về từ nền kinh tế thị trường công nghiệp mới đang phát triển lớn thứ ba thế giới, ông Nguyễn Thanh Nhàn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chia ...
Đảm bảo tăng trưởng xanh, các địa phương đang chuyển đổi thu hút đầu tư theo hướng không lọc ngành mà lọc công nghệ và phải sản xuất phải bền vững.
Tính đến 20/11/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt gần 28,85 tỷ USD, ...
Giải ngân kế hoạch năm 2023 của TP Hà Nội được 30.133 tỷ đồng, đạt 64,2% kế hoạch Trung ương giao và 56,7% kế hoạch Thành phố giao.
Tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng đang tích cực, chủ động cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ các khó khăn để thu hút các dự án đầu tư từ Hoa Kỳ.
Đây là nội dung tại Thông báo số 1068/TB-UBND ngày 14/11 về kết luận của UBND TP Hà Nội tại cuộc họp nghe báo cáo về Kế hoạch đầu tư công.